El Ple de l’Ajuntament de Carcaixent manifesta el seu desacord sobre el servei de Rodalies

Tots els grups van aprovar per unanimitat realitzar les accions pertinents per part del consistori per fer arribar les demandes al govern central.

El Ple de l’Ajuntament de Carcaixent va tornar a acordar ahir per unanimitat que el Misteri de Foment que prioritze la inversió en les línies de rodalia per tal que Renfe i Adif oferisquen un servei de transport públic de qualitat. Tots els grups van aprovar per unanimitat realitzar les accions pertinents per part del consistori per fer arribar les demandes al govern central.

 

Tal i com va explicar l’alcalde de Carcaixent, Paco Salom, esta situació ja ha estat denunciada de forma reiterada tant per la ciutadania com pels ajuntaments de la línia «en una reunió celebrada en Carcaixent vam manifestar el malestar pel servei i la necessitat de convocar una reunió entre les tres parts, administració local, autonòmica i estatal, però esta mai ha arribat a produir-se». Salom també va voler posar de manifest que la situació en les últimes setmanes ha empitjorat «divendres passat van haver unitats de tren parades a Carcaixent en hora punta, les cancel·lacions i retards formen part del dia a dia dels usuaris i usuàries de la línia que solament troben nul·les explicacions o explicacions contradictòries».

 

Vista esta situació, i els constants perjuís que les cancel·lacions provoquen a la ciutadania, el Ple de l’Ajuntament de Carcaixent va acordar:

 

– Instar al Govern central i al Parlament a dotar unes partides pressupostàries suficients per recuperar les inversions que s’han escatimat durant anys.

 

– Instar al Ministeri de Foment que prioritze la inversió en millora de les línies de rodalia per a destinar recursos de personal, infraestructures i manteniment (electrificar totes les línies, doblar línies en tots els trajectes que ho necessiten, prolongar línies per a connectar ciutats/zones amb alta densitat de població).

 

– Instar al Ministeri de Foment que és procedisca una reducció general en els preus de tots els títols de transport; que els abonaments de 10 viatges tinguen una vigència anual en lloc de mensual i que s’oferisquen altres modalitats de bitllets destinats a les persones que fan ús del transport ferroviari en els seus desplaçaments als llocs de treball o estudi.

 

– Instar al Govern que es mantinguen oberts els torns de validació de bitllets en hores punta per tal d’evitar l’acumulació de gent en l’estació (Estació del Nord principalment), per tal que la circulació de viatgers es produïsca de manera més àgil i segura.

 

– Instar al Govern a procedir a l’el·liminació de les barreres arquitectòniques tant en les estacions com en el material rodant.

 

– Instar al Govern establir un únic canal centralitzat i coordinat d’informació a l’usuari de Renfe/Adif, de manera que es puguen conèixer les incidències del servei de forma més eficient i poder rebre per part del servei de manera regular de les incidències que puguen alterar l’horari establit, tant per megafonia de l’estació, com per megafonia del mateix tren, panells informatius i xarxes socials.

 

– Instar al Govern una correcta coordinació entre les entitats Renfe i Adif per al compliment dels horaris i per poder informar puntualment de les incidències que s’ocasionen i puguen provocar l’incompliment d’aquests.

 

– Instar al Govern d’instal·lar un canal oficial online unificat de suggeriments/reclamacions de Renfe/Adif.

 

– Instar al Govern un bon servei de transport ferroviari de rodalia per tal d’ajudar a respectar el medi ambient i a contribuir al benestar de les persones.

 

Antecedents

 

L’Ajuntament de Carcaixent en la sessió plenària de 30 de gener de 2019, a instàncies de la Plataforma ciutadana Indignats amb RENFE, va aprovar una moció en la que es prenien els acords ja esmentats.

 

Un any després, en febrer del 2020, representants de la Plataforma d’Usuaris demanaren una reunió per explicar la problemàtica. En esta reunió celebrada en Carcaixent participaren representants de 10 ajuntaments de la línia C2 de rodalies, en concret dels ajuntaments d’Algemesí, Moixent, L’Alcúdia de Crespins, Silla, la Pobla Llarga, Manuel, Canals, l’Ènova, Benifaió i Carcaixent.

 

De les intervencions de les diferents persones participants es va evidenciar el malestar pel servei i la necessitat d’actuar en el sentit que des de l’inici i tambè en febrer del 2020 reclamava la Plataforma, i es va decidir sol·licitar una reunió amb representants de RENFE, la Generalitat, ajuntaments i representants de la Plataforma, per traslladar el sentir abans expressat i valorar les propostes que pogueren haver-se fet mentrestant en la reunió de coordinació prevista entre la Generalitat i el Ministeri. Es va sol·licitar esta reunió, però mai es va convocar.