Guia per a introduir criteris ambientals en l’obra pública de les Comarques

‘Construir la Sostenibilitat’ crea el document i el remet als municipis

Considerar criteris ambientals a l’hora de valorar les ofertes de les empreses per adjudicar-se obres públiques ve avalat per la recent aprovada Guia Verda per impulsar la contractació pública sostenible de la Generalitat Valenciana per part de la Vicepresidència Segona de la GV i també per l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular “España Circular 2030”.

Des de l’Associació Construir la Sostenibilitat s’ha preparat i enviat que als Ajuntaments de la comarca i altres comarques veïnes una breu guia per a incorporar en els plecs de condicions de contractacions d’obra municipal els criteris ambientals.

Incorporar estos criteris, a banda dels econòmics, socials o de millores tècniques es preveu ja a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de Contractes del Sector Públic.

Criteris proposats

El document senzill, és una proposta oberta per a que cada Ajuntament, atenent al tipus d’obra i el volum puga donar més puntuació a cada criteri dels proposats.

Per una banda s’indica que es pot valorar si les empreses disposen de la certificació d’un Sistema de Gestió de Qualitat Ambiental regulat per la Norma UNE-EN ISO 140001 o EMAS. O també, acreditar que disposen d’un Sistema de Gestió Energètica acreditat per la Norma UNE-EN ISO 500001.

Per altra banda s’apunten els criteris que, segons l’associació, convindria que foren d’obligat compliment però que en cas de no a haver-se contemplat en la redacció o publicació del projecte d’obra, podrien puntuar-se en la valoració de les ofertes.

Separació de residus

En este cas tindríem el compromís d’ús d’àrids reciclats en totes les partides possibles o també el compromís de fer una separació dels residus d’obra in situ i dur els RCD a planta de valorització i no a un abocador.

Un aspecte interessant és el que afecta al fibrociment. En moltes ocasions en les obres apareixen canonades de fibrociment no previstes al projecte d’obra i que suposen un retràs en l’obra per la tramitació de permisos que pot arribar a 45 dies.

A banda de la necessitat de contractar un equip especialitzat si no es disposa.

Si l’empresa disposa d’un “pla genèric aprovat per al tall, substitució i retirada de fibrociment” i l’autorització per dipositar este tipus de residus en un punt autoritzat per al seu tractament l’obra pot continuar amb total garantia i sense paralitzacions ni pèrdua de temps.

Per això la proposta de Construir la Sostenibilitat suggereix també la conveniència de puntuar la disponibilitat d’este pla per part de les empreses.