L´Ajuntament de Montaverner posa en marxa el xec bebé com a mesura per fomentar la natalitat

L’objectiu del consistori és incentivar els naixements o les adopcions en el municipi de Montaverner i ajudar a les famílies

La present convocatòria denominada “Ajudes per a naixements i adopcions – Xec Bebé 2020”, té com a objectius fonamentals: Incentivar els naixements o les adopcions en el municipi de Montaverner i ajudar a les famílies en part de les despeses derivades dels nous membres de la unitat familiar.

Els destinataris, sol·licitants de les ajudes, podran ser els progenitors o adoptants del xiquets/xiquetes, titulars del Llibre de Família en el qual figure registrat el seu naixement o adopció. Si en el Llibre de Família consta un sol progenitor o adoptant, serà aquest l’únic beneficiari. Així mateix, tindrà la condició de beneficiari el progenitor o adoptant titular del Llibre de Família que conviu amb el/s fill/filles que motiva/en aquesta ajuda, tant en els casos de nul·litat, separació, divorci o en els supòsits en els quals el/s fill/filles estiguin, exclusivament, a càrrec del sol·licitant. Aquesta circumstància haurà d’acreditar-se documentalment mitjançant sentència o demanda de separació, divorci, nul·litat, conveni regulador, o altres documents oficials. En els casos de progenitors menors d’edat no emancipats, el sol·licitant/beneficiari serà el tutor d’aquest; no obstant açò, la titularitat del llibre de família serà la del progenitor, en el qual es registra el naixement objecte de subvenció.

El termini per a la presentació de sol.licituds serà des de ja, ja que la mesura va ser aprovada el dilluns al Plenari amb els vots a favor de l´equip de govern del Partit Popular, i fins al 15 de gener de 2021.

L’Ajuntament farà entrega d’un xec per valor de 250 euros als beneficiaris que complisquen els requisits establerts en les bases que es poden veure a la pàgina web de l´Ajuntament.