Alzira presenta un pressupost preparat per a fer front a les conseqüències econòmiques de la COVID

Esta vesprada s’aprovarà al plenari extraordinari el pressupost que supera els 41M€

 

L’alcalde, Diego Gómez i el regidor d’Hisenda, Contractació i Recursos Humans, Albert Furió, han presentat en roda de premsa telemàtica el projecte de pressupost municipal per a l’any 2021, que serà sotmés a debat i aprovació en ple extraordinari esta vesprada.

L’alcalde ha començat l’explicació indicant que: “Presentem un pressupost preparat per a fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la COVID, fet amb responsabilitat, prudència i molt de treball. Un pressupost preparat per a poder fer front a la incertesa de futur determinada per la pandèmia, però també per a poder recuperar a partir de la segon meitat de l’any, si és possible, la vitalitat de la ciutat”. A més, afig, “hem treballat dur per a tindre’l a punt ja, i posar-lo en marxa el mateix 1 de gener, ja que esta és l’eina bàsica per a poder adaptar-se a les diferents situacions sobrevingudes i immobilitzar els recursos, mitjançant les oportunes modificacions de crèdits, cap a les necessitats socials i econòmiques que es puguem presentar el pròxim any”.

Les estimacions d’ingressos i gastos que conté el pressupost municipal de l’exercici 2021, s’han realitzat atenent a una situació de estabilitat econòmica. Els ingressos i despeses totals ascendixen a 41.030.542.04 €, augmentant 758.000€ (1.88 %) respecte del pressupost de l’any passat. “L’any 2020 , possiblement haja estat un dels anys més complicats per a la gestió pressupostària des del 82 ençà. Sabem que ens venen anys durs econòmicament, que 2021 i 2022 van a ser també difícils i per això cal estar preparats i seguir treballant per al futur de la nostra ciutat”.

Gómez ha continuat exposant les línies generals del projecte de pressupost per a 2021, entre les quals ha destacat:

  • Pel que fa als ingressos, no s’elevarà la pressió fiscal, es a dir, no s’augmentaran els impostos sobre la ciutadania, que suposen el major ingrés municipal amb 18.930.000 euros.
  • No hi ha prevista cap operació de crèdit i pel que fa a la pòlissa de 6 M€, contractada en maig per a fer front a possibles desfases de tresoreria està intacta i disponible, en cas que fóra necessària en el primer trimestre de l’any

 

  • Els comptes de l’Ajuntament estan sanejats gràcies al comportament exemplar de la ciutadania en el compliment de les obligacions tributàries.
    Quant a les despeses, s’ha incidit que este pressupost se sosté sobre tres pilars fonamentals, igualtat i polítiques inclusives, les polítiques actives d’ocupació i d’emprenedoria i les d’educació i cultura

Per la seua banda el regidor d’Hisenda, Contractació i Recursos Humans, Albert Furió, ha detallat específicament cada partida dels ingressos i despeses i ha explicat que “Este pressupost està preparat, amb partides obertes per a dotar-les del corresponent crèdit segons l’evolució econòmica del exercici i a més amb la possibilitat de finançament per a inversions a càrrec del romanent de tresoreria, que quedaria lliure a partir de l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat”.

 

Augment Medi Ambient i Comerç

En línies generals els pressupostos 2021 comporten un augment de les partides de Medi Ambient i dinamització comercial i un ajust a la baixa de les partides relacionades amb Festes i Cultura,

Concretament, pel que fa a les despeses cal destacar els aspectes següents:

a) Els gastos de personal s’incrementen en 471.434,15 euros, açò és, un 2,36% sobre els de l’any passat. Este augment contempla la previsió d’increment de les retribucions de personal al servei de les Administracions Públiques que figura en el projecte de pressupostos de l’Estat que està tramitant-se en el Parlament.

b) Els gastos corrents augmenten en 722.239,35 euros (1,92 %).

c) Els gastos financers disminuïxen en 20.234,64 euros (─27,53 %).

d) Les subvencions augmenten en 30.285,66 euros 1,16 %).

e) Les inversions previstes ascendeixen a 1.749.511,49 euros (4,26% del gasto total), amb un augment de 101.416,21 euros (6,15%).

f) En el capítol 9 de passius financers, es consigna una amortització de deute de 1.007.885,89 euros.