Ajuda de 200 euros per a famílies amb menys recursos: requisits i com sol·licitar-la

El xec, de pagament únic, es pot sol·licitar des del 15 de febrer fins al 31 de març del 2023

 

L’ajut beneficiarà 4,2 milions de famílies amb rendes inferiors a 27.000 euros i un patrimoni inferior a 75.000 euros

El Consell de Ministres va aprovar el 27 de desembre passat noves iniciatives per respondre a les conseqüències que la guerra d’Ucraïna està tenint en l’economia espanyola i protegir tots els ciutadans, especialment els més vulnerables.

 

Entre aquestes mesures hi ha l’abonament extraordinari de 200 euros destinat a donar suport a les rendes de les famílies de classe mitjana en un context d’inflació. Amb aquest ajut, que arribarà a 4,2 milions de llars, es reduiran les situacions de vulnerabilitat econòmica que no estan cobertes per altres prestacions socials.

 

A qui s’adreça l’ajut?

 

Als assalariats, autònoms o aturats inscrits a les oficines d’ocupació que no rebin altres prestacions de caràcter social, com és el cas de les pensions o l’Ingrés Mínim Vital.

 

Quins requisits han de complir els beneficiaris?

 

Haver percebut ingressos íntegres inferiors a 27.000 euros anuals i tenir un patrimoni inferior a 75.000 euros. L’habitatge habitual és exclòs del còmput del patrimoni.
El còmput dels ingressos i del patrimoni s’efectua sumant els dels familiars que convisquin al mateix domicili: el sol·licitant, el seu cònjuge o parella de fet, descendents i ascendents fins a segon grau.
No se sumarà l’ingrés i el patrimoni de les persones que comparteixin pis sense tenir una relació familiar.
Els beneficiaris han de tenir la residència habitual a Espanya.
Qui no pot sol·licitar el xec de 200 euros?

 

Les persones que, a 31 de desembre de 2022, percebin l’Ingrés Mínim Vital, o pensions abonades pel Règim General i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l’Estat, així com els que percebin prestacions anàlogues reconegudes, però no integrades en aquests règims.

 

Els administradors de dret duna societat mercantil que no hagin cessat en la seva activitat a 31 de desembre de 2022.

 

En quin termini i com es presenta la sol·licitud?

 

Els contribuents poden sol·licitar l’ajut de pagament únic de 200 euros des del 15 de febrer fins al 31 de març del 2023.

 

Hauran d’emplenar un formulari a l’Agència Tributària , en què facilitaran el compte bancari on vulguin que es faci la transferència. Caldrà disposar de Cl@ve o certificat electrònic per fer el tràmit.

 

Si el sol·licitant té domicili fiscal a Navarra o al País Basc, les hisendes locals són les competents per rebre les sol·licituds i administrar el xec.

 

Quina documentació cal aportar?

 

En principi, cap. Un cop emplenat el formulari, l’Agència Tributària creuarà les dades amb les d’altres administracions i determinarà si el contribuent té dret al xec.

 

Si no és procedent la concessió de l’ajut, l’Agència Tributària ho notificarà al sol·licitant, que disposarà de deu dies per al·legar. Transcorregut el termini d’un mes sense que aquest hagi presentat al·legacions, documents o justificants, es considera denegada la seva petició.