Xeraco aprova una modificació del calendari fiscal per la declaració de l’estat d’alarma

Unanimitat de tots els partits polítics de la població

Des del consistori entenem que per a pal·liar aquest efecte negatiu és necessària aquesta modificació del calendari fiscal aprovat per resolució 2020-0045, de 16-01-2020, de la Regidoria d’Economia, Hisenda i Cultura; amb la finalitat de flexibilitzar i facilitar el pagament de deutes tributaris de notificació col·lectiva i periòdica.

D’aquesta manera s’ha aprovat:

– Ampliar el període de recaptació en voluntària de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica fins al dia 1 de juny de 2020.

– Establir com a nou període de recaptació en voluntària de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids el període comprés entre el dia 1 de juny i el dia 31 de juliol de 2020. La data de càrrec de rebuts domiciliats serà el dia 1 de juliol de 2020.

– Establir com a nou període de recaptació en voluntària de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres el període comprés entre el dia 1 de juny i el dia 31 de juliol de 2020. La data de càrrec de rebuts domiciliats serà el dia 1 de juliol de 2020.

– Determinar els següents aspectes referents al cobrament dels tributs:

* Lloc de pagament: en qualsevol de les entitats bancàries de la localitat.

* Transcorregut el termini d’ingrés voluntari sense que s’haja satisfet el deute s’iniciarà el període executiu, el qual determinarà l’exigència dels interessos de demora, així com els recàrrecs que corresponguen i, si és procedent, de les costes del procediment de constrenyiment.

* Departament de Gestió Tributària: Plaça l’Església, 3. Telèfon: 96 289 00 03-ext. 133; i correu electrònic: tributaria@xeraco.es. O Seu electrònica de Xeraco.