L’Ajuntament de Vilallonga inicia una campanya de retirada de vehicles de la via pública

L’abandonament de vehicles en vies públiques és un problema que afecta a totes les zones del municipi inclosos els polígons industrials.

 

L’Ajuntament de Vilallonga/Villalonga, va aprovar per acord de Junta de Govern Local, en coordinació amb la Policia Local del municipi, posar en marxa una campanya de retirada de vehicles en estat d’abandonament de les vies públiques, en la qual es retiraran una significativa xifra de vehicles per considerar-se Residus Sòlids Urbans.

L’abandonament de vehicles en vies públiques és un problema que afecta a totes les zones del municipi inclosos els polígons industrials. A més, en determinades zones amb dificultats d’estacionament aquests vehicles, eliminen la rotació de places per a l’ús de tots els veïns, generant al seu torn brutícia i deterioració visual de l’entorn.

L’Ajuntament de Vilallonga/Villalonga, recorda que quan un ciutadà/na necessite desprendre’s d’un vehicle del qual siga titular o posseïdor, podrà sol·licitar al propi consistori la retirada i eliminació d’aquest vehicle, mitjançant instància en la qual sol·licite la declaració d’aquest com a residu sòlid urbà, aportant la documentació i el pagament de la taxa corresponent o pot contactar amb la Policia Local del Municipi que podrà indicar-li el procediment ajustat a cada cas.

Convé recordar que segons la Llei 11/1999 que regula les competències en matèria de trànsit de les corporacions locals «es considera vehicle abandonat en la via pública tot aquell que romanga estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presente desperfectes que facen impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li falten les plaques de matriculació» i el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, en
el seu article 106, regula el tractament residual del vehicle.