La Font d’En Carrós convoca ajudes per a comerços i empreses del municipi

La quantia de les ajudes poden arribar fins als 1.000€

L’ajuntament de la Font d’En Carròs destina unes ajudes del pressupost municipal a l’activitat comercial i de serveis locals afectades per la crisi sanitària OCASIONADA pel COVID-19.

La declaració d’estat d’alarma, decretat amb data 14 de març, va suposar l’aplicació de severes mesures restrictives de la mobilitat i del desenvolupament de les activitats quotidianes de la població i que ha fet necessària l’adopció d’iniciatives per a contribuir a afrontar aquesta crisi des del punt de vista econòmic a fi de fomentar el manteniment dels comerços i empreses de serveis de la Font d’en Carròs.

La finalitat d’aquestes ajudes és contribuir a sufragar les despeses corrents (despeses de lloguer de locals, llum, aigua, pòlisses d’assegurances, despeses de manteniment, despeses d’assessories, etc.) que han suportat els comerços locals.

Compatibles amb altres ajudes

La quantia de l’Ajuda a cada persona/entitat, que reunisca els requisits serà fins un màxim de 1.000,00 euros. Aquestes ajudes seran  compatible amb altres ajudes finançades amb fons públics per a la mateixa finalitat. La quantia total màxima del crèdit pressupostari municipal destinat a la present convocatòria, és de 35.000,00 euros

Les sol·licituds i la resta de documentació, s’haurà de presentar a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament: https://lafontdencarros.sede.dival.es/opencms/opencms/sede/index.html?lang=va

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir d’aquesta publicació. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment per part del consistori local no podrà excedir de tres mesos.

Amb aquestes ajudes, l’ajuntament de la Font d’En Carròs vol reconèixer i donar suport als comerços locals afectats per la crisi sanitària de la COVID-19. Ara més que mai hem d’anar de la mà amb el xicotet comerç del nostre municipi ja que ells són el motor de l’economia local i l’aliment econòmic de moltes famílies del nostre poble.

I per aquest motiu, si ens unim tots junts podem fer front a qualsevol repte.