Ajuda de 200 euros per a famílies amb menys recursos: requisits i com sol·licitar-la

El xec, de pagament únic, es pot sol·licitar des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2023.

L’ajuda beneficiarà a 4,2 milions de famílies amb rendes inferiors a 27.000 euros i un patrimoni inferior a 75.000 euros. El xec, de pagament únic, es pot sol·licitar des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2023.

El Consell de Ministres va aprovar el passat 27 de desembre noves iniciatives per a respondre a les conseqüències que la guerra d’Ucraïna està tenint en l’economia espanyola i protegir a tots els ciutadans, especialment als més vulnerables.

Entre aquestes mesures figura l‘abonament extraordinari de 200 euros destinat a donar suport a les rendes de les famílies de classe mitjana en un context d’inflació. Amb aquesta ajuda, que aconseguirà a 4,2 milions de llars, es reduiran les situacions de vulnerabilitat econòmica que no estan cobertes per altres prestacions socials.

A qui es dirigeix l’ajuda?

Als assalariats, autònoms o aturats inscrits en les oficines d’ocupació que no reben altres prestacions de caràcter social, com és el cas de les pensions o l’Ingrés Mínim Vital.

Quins requisits han de complir els beneficiaris?

Haver percebut ingressos íntegres inferiors a 27.000 euros anuals i tenir un patrimoni inferior a 75.000 euros. L’habitatge habitual està exclosa del còmput del patrimoni.

El còmput dels ingressos i del patrimoni s’efectuarà sumant els dels familiars que convisquen en el mateix domicili: el sol·licitant, el seu cònjuge o parella de fet, descendents i ascendents fins a segon grau.

No se sumarà l’ingrés i patrimoni de les persones que compartisquen pis sense tenir una relació familiar.
Els beneficiaris han de tenir la residència habitual a Espanya.

Qui no pot sol·licitar el xec de 200 euros?

Les persones que, a 31 de desembre de 2022, perceben l’Ingrés Mínim Vital, o pensions abonades pel Règim General i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l’Estat, així com els qui perceben prestacions anàlogues reconegudes, però no integrades en aquests règims.

Els administradors de dret d’una societat mercantil que no hagueren cessat en la seua activitat a 31 de desembre de 2022.

En quin termini i com es presenta la sol·licitud?

Els contribuents podran sol·licitar l’ajuda de pagament únic de 200 euros des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2023.

Hauran d’emplenar un formulari en l’Agència Tributària, en el qual facilitaran el compte bancari on desitgen que es realitze la transferència. Serà necessari disposar de Cl@ve o certificat electrònic per a realitzar el tràmit.

Si el sol·licitant té domicili fiscal a Navarra o el País Basc, les hisendes locals seran les competents per a rebre les sol·licituds i administrar el xec.

Quina documentació cal aportar?

En principi, cap. Una vegada emplenat el formulari, l’Agència Tributària creuarà les seues dades amb els d’altres administracions i determinarà si el contribuent té dret al xec.

Si no procedeix la concessió de l’ajuda, l’Agència Tributària li ho notificarà al sol·licitant, qui disposarà de deu dies per a al·legar. Transcorregut el termini d’un mes sense que aquest haja presentat al·legacions, documents o justificants es considera denegada la seua petició.