Oliva busca potenciar el talent jove amb beques formatives

El termini per a poder presentar les sol·licituds comença demà divendres, 2 de juny i acaba una setmana més tard, divendres 9 de juny

 

La Regidoria d’Educació, que encapçala la vicealcaldessa en funcions, Ana Morell, ha anunciat aquest matí la convocatòria de les beques Oliva amb el talent 2023. A partir de demà, divendres 2 de juny i fins el proper divendres 9 de juny, les persones interessades en optar a una de les 20 places que s’atorguen en aquesta edició de les beques formatives, podran fer-ho, presentant, la documentació corresponent, en el registre d’entrada de l’Ajuntament d’Oliva, bé de forma presencial o telemàtica a través de la seu electrònica https://oliva.sedelectronica.es.

Segons l’anunci realitzat per la pròpia Delegació d’Educació, “l’objectiu primordial de les presents bases i convocatòria té com a finalitat la formació de joves estudiants en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació”.

Les persones interessades poden trobar tota la documentació necessària que s’ha de presentar, així com els enllaços per accedir a les bases i els annexos en la web https://www.oliva.es/va/pagina/beques-i-ajudes

La dotació econòmica de cada una de les beques és de 500 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, l’estudiant percebrà la quantitat que li correspongui en atenció al temps gaudit.

La duració de les beques serà de dos mesos, a partir de l’inici de les pràctiques formatives. Per altra banda, la condició de becari o becària no generarà en cap moment relació laboral o administrativa amb l’Ajuntament d’Oliva.

Els requisits per poder accedir a aquestes beques formatives són:

⁃ Tenir 16 anys complerts.

⁃ Que el beneficiari es trobe al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

⁃ Trobar-se cursant estudis oficials, entenent per tals, a l’efecte d’aquesta convocatòria, els que complisquen amb l’indicat en l’article 2 de l’Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, (DOCV nº 7805 de 14 de juny de 2016), i que s’estableixen en l’Annex IV de les presents bases.

⁃ No trobar-se sotmès en cap de les circumstàncies establides a l’article en el apartat 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

⁃ No estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat.

Les persones interessades han d’emplenar els formularis habilitats al respecte (sol·licitud i full d’autobaremació), que s’inclou com a annex I i annex II que consta en la pàgina web www.oliva.es.

L’import total pressupostat per a aquesta convocatòria ascendeix a 22.560 €.