Oliva aprova el pressupost municipal

L’Ajuntament d’Oliva va aprovar ahir, 13 de juny, en Ple Extraordinari i amb el suport dels regidors del govern de la ciutat, el Pressupost Municipal per a l’exercici 2022 així com la Plantilla de personal per a enguany. El Pressupost proposat és de de 25.380.741 €.

Aquest Pressupost puja tant en el seu Estat d’Ingressos com en el de despeses i ho fa de manera equilibrada tal i com exigeix el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. L’increment respecte a l’exercici anterior és de 2.087.741 €.

Les principals àrees d’ingressos són els impostos indirectes, amb 12.704.000 €, que suposa un 50,05% de l’Estat d’Ingressos. Pel que fa a les despeses, és el capítol referent a personal el que té asignats 13.858.265 €, un 54,60% de l’Estat de Despeses.

Aquesta partida pressupostària té previst un increment de 657.149 € respecte a l’exercici anterior a conseqüència de l’increment del 2% dels sous, previst en els Pressupostos Generals de l’Estat, el grau de complement de carrera professional, i la modificació de plantilla, incloent el possible increment de gratificacions que es poguessin derivar de la modificació del servei de reforços de la Policia Local i l’increment de la consignació de la Seguretat Social.

També està justificat l’increment pressupostari en aquesta partida pel reforç de personal en l’àrea de d’urbanisme, en 123.000 € per a programes temporals. Segons com ha explicat el regidor d’Hisenda i de Planejament Urbanístic, Miguel Monzonís, “d’una banda es busca que les jubilacions del personal funcionari del departament puguen ser solapades en noves figures i d’altra, tractar d’agilitzar els procediments de gestió”.

Modificacions de la RLT

En la roda de premsa, el regidor de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Oliva, també ha volgut explicar que “al Ple Muncipal hem aprovat modificacions de RPT que milloren deficiències arrossegades en el document original que es va elaborar ara fa entorn a 15 anys. L’equiparació de les responsabilitats dels caps de servei, harmonització de la formació requerida en els processos selectius dels tècnics de gestió i la tecnificació de l’assignació dels complements de toxicitat per part de prevenció de riscos laborals. També s’atenen les adaptacions als llocs de treball que han quedat obsolets al llarg dels anys i requereix una actualització de funcions” ha matisat Escrivà.

Segons el cap del departament de Recursos Humans, “la plantilla de personal, dona viabilitat econòmica a l’actualització de sou aprovada en els pressupostos generals de l’estat i a la carrera professional que ve regulada per un reglament que guia la formació i la capacitació dels empleats públics i que va estar aprovat per unanimitat del ple municipal” ha conclós l’edil.

Per la seva banda, Miguel Monzonís ha comentat que “aquest és el pressupost de la consolidació de la recuperació de l’activitat després de la pandèmia i el de la necessitat i la urgència per invertir en la nostra ciutat. Manteniment d’espais públics, manteniment de neteja i manteniment del mobiliari urbà, dels espais verds, de les vies públiques, de les voreres, de la platja. De tot allò que ens demana la ciutadania que cuidem i mantenim. Aquest és el pressupost fruit de l’escolta activa dels nostres veïns i veïnes” ha remarcat el regidor d’Hisenda.

A la pregunta de per què no s’ha pogut aprovar abans aquest Pressupost Municipal, els dos responsables polítics del govern d’Oliva han coincidit en què aquest és un treball que du fent-se des del darrer trimestre de l’any 2021 i que donades les dificultats de la pandèmia i quan semblava que podiem estar sortint d’aquella crisi econòmica provocada per la crisi sanitària, es va iniciar el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. Aquesta situació ha provocat una crisi de subministrament i d’encariment de matèries primes que ha desencadenat en més dificultats per a perfilar un pressupost el més ajustat possible a les necessitats reals de la ciutadania d’Oliva.