La Escoleta Joan de Montcada de Beniarjó passa a ser de titularitat pública

El centre impartirà el currículim d’Educació Infantil

 

El Ple de el Consell ha aprovat un conveni entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i l’Ajuntament de Beniarjó per modificar l’autorització de centre privat d’Educació Infantil de primer cicle denominat Joan de Montcada, que passa a ser íntegrament de titularitat municipal.

Aquest conveni produirà efectes des del mateix dia de la signatura; no obstant això, l’autorització d’obertura i funcionament de centre serà des del començament de el curs acadèmic 2020-2021.

El centre impartirà el currículum d’Educació Infantil estableix la norma per als centres educatius de l’àmbit territorial valencià. Tindrà una capacitat de quatre unitats amb un màxim de 61 places escolars amb la següent distribució: una unitat per a nens i nenes de 0 a 2 anys, amb 8 places escolars; una unitat per 1 a 2 anys, amb 13 places escolars, i dues unitats de 2 a 3 anys, amb 20 places escolars cada un.

Final d’un llarg procés

L’Associació Joan de Montcada, el titular del centre privat d’Educació Infantil de primer cicle, el dia 27 de desembre de 2019 va sol·licitar modificar l’autorització d’obertura i funcionament de centre i procedir a el canvi de titularitat a favor de l’Ajuntament de Beniarjó.

D’altra banda, el Ple de la corporació municipal va acordar subrogar en tots els drets i obligacions de l’titular actual davant l’Administració educativa.

Per això, i segons el que disposa la Llei orgànica 8/1985, reguladora de el dret a l’educació, es signa aquest conveni, atès que la creació de centres docents públics de titularitat municipal s’ha d‘autoritzar per conveni entre l’administració educativa competent i les corporacions locals.

La nova autorització compta amb els informes preceptius i vinculants de les direccions generals competents en administració local i pressupostos, referents a l’absència de duplicitats en el servei i l’estabilitat pressupostària.