Home Actualitat La carretera de Piles a Oliva tindrà 15 metres d’amplària, carril bici i vies de servei

La carretera de Piles a Oliva tindrà 15 metres d’amplària, carril bici i vies de servei

La carretera de Piles a Oliva tindrà 15 metres d’amplària, carril bici i vies de servei

La Diputació de València exposa a informació pública el projecte de millora de la carretera CV-670 Piles-Oliva

La tramitació del projecte es va iniciar en l’any 2009 i va estar paralitzada fins a juliol de 2015; el pressupost de licitació arriba a 1,9 milions d’euros

La Diputació de València ha tret a informació pública el projecte de millora de la Carretera CV-670, en el tram entre Piles i Oliva. Esta carretera forma part de la xarxa local de la Diputació de València i constitueix la infraestructura de connexió entre els nuclis urbans de Piles i Oliva.

Actualment el tram de carretera, des de la glorieta de Piles a la glorieta d’Oliva, presenta una secció transversal insuficient, i no té vorals als laterals, amb una elevada intensitat de circulació que supera els 12.000 vehicles per dia, cosa que el converteix en un tram d’elevada sinistralitat. La situació es veu agreujada a causa de l’existència de nombrosos accessos directes en els seus marges sense cap tipus d’ordenació.

És per això que l’actuació consistirà fonamentalment en:

Ampliació de l’ample de la carretera fins a arribar als 15 metres, tot introduint vorals als laterals

Una millora dels radis de gir a les corbes del traçat

Una millora de la connexió amb la rodona d’Oliva

Construcció d’un vial de servei al marge esquerre de la carretera per evitar els accessos directes i millora dels accessos directes del marge dret

Construcció d’un carril bici

Millora substancial del drenatge de l’aigua contra inundacions

Al llarg dels últims anys, este ha estat uns dels projectes molt reclamat per l’Ajuntament d’Oliva a la Diputació de València.

Històric

Abril de 2009 > es va aprovar definitivament el Projecte de Construcció d’Ampliació de plataforma des de Piles a Oliva a la CV-670, redactat per l’empresa IDOM. El projecte no es va sotmetre a informació pública ni tampoc es van licitar les obres.

Juny de 2015 > Com a conseqüència de les gestions del govern de l’Ajuntament d’Oliva, la Diputació de València torna a impulsar el projecte. És per això que l’àrea de carreteres va sol·licitar informe al Servei d’Ordenació del Territori de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori sobre si l’actuació prevista estava afectada per risc d’inundació. Ja que amb l’actualització del PATRICOVA, publicat en 2013 i aprovat definitivament en 2015, es requeria informe preceptiu.

Juliol de 2015 > L’oficina PATRICOVA informa que l’actuació es trobava afectada per risc d’inundació i requereix, als efectes de continuar la tramitació administrativa en matèria de risc d’inundacions, l’elaboració d’un estudi d’inundabilitat sobre el risc d’inundació i la seua afecció sobre l’actuació.

2016 – març de 2017 > A petició de l’Ajuntament d’Oliva, tenen lloc una sèrie de reunions de treball entre els tècnics de l’àrea de Carreteres de la Diputació i la Conselleria (PATRICOVA). En elles, principalment, es varen tractar les qüestions següents: 1. Dades de cabals que discorren per l’àmbit de la carretera segons el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables del Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. 2. Càlcul de la capacitat hidràulica del marc de desguàs del barranc de la Font que discorre pel nucli urbà d’Oliva. 3. Dimensionament de les Obres de Drenatge Transversal del projecte per al cabal restant.

De març de 2017 endavant > El temps transcorregut des de la redacció del projecte original i les dificultats i inviabilitat de realitzar les obres sense atendre la petició d’estudi del Servei d’Ordenació del Territori, feien necessari l’actualització de l’esmentat projecte. És per això que la Diputació de València procedeix a contractar els serveis d’actualització, i amb data 14 de setembre 2017 s’adjudica a IDOM. Aprofitant l’actualització, l’alcalde sol·licita al diputat de Carreteres que s’incloga un carril bici (va ser quan la Diputació va anunciar un pla per fer carrils bici en les carreteres de la seua competència).

De finals de 2017 a finals de 2018 > Tenen lloc un seguit de reunions, amb els tràmits administratius corresponents, entre els tècnics de l’àrea de Carreteres i tècnics de la Conselleria, amb tècnics dels ajuntaments d’Oliva i de Piles, amb tècnics de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, etc.

3 de juliol > Finalment el BOP publica l’anunci de la informació pública del Projecte de Construcció d’Ampliació de plataforma des de Piles a Oliva a la CV-670 (signada pel Diputat de Carreteres el 13 de juny de 2019).