Gandia subvenciona amb 100.000 euros la instal·lació de terrats vius i cobertes verdes

L’objectiu és impulsar els terrats vegetals o vius i les cobertes verdes per obtenir beneficis mediambientals

 

L’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Gandia proposa un programa d’ajudes «pioner i experimental» per a impulsar millores en el paisatge urbà amb la intenció de donar rellevància, promoure el respecte i protegir els valors que li són propis -el seu fet comunitari, cultural i identitari- entenent aquests valors de manera àmplia. És en aquest marc que l’Ajuntament de Gandia pretén impulsar els terrats vegetals o vius i les cobertes verdes, amb la intenció d’activar les terrasses i les cobertes en edificis existents i de nova planta.

Ho ha anunciat aquest matí el vicealcalde i regidor d’Urbanisme, Josep Alandete, acompanyat del Cap de serveis jurídics d’Urbanisme i Habitatge, Jorge Hervás. «Busquem incentivar la proliferació de terrats vius i cobertes verdes als nostres edificis perquè la ciutat vaja incorporant-se a la dinàmica de respecte al medi ambient dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i a l’aposta del Govern del Serpis en la lluita contra el canvi climàtic», ha indicat Alandete.

Així, s’ha habilitat una partida de 100.000 euros als Pressupostos de 2022 i altra de 50.000 € per al pròxim any. D’aquesta manera les comunitats de propietaris i edificis industrials interessats poden optar fins al 80% del pressupost total de l’actuació, amb un màxim de 30.000 €. Aquest percentatge s’incrementarà en un 20% i 10.000 € suplementaris per a aquells edificis on un mínim del 70% de la superfície sobre rasant estiga destinada a habitatge. Les ajudes són compatibles amb altres línies encetades per la Generalitat i el Govern central, a través dels fons europeus Next Generation.

Cal recordar, que l’Ajuntament va modificar el PGOU el juliol passat amb la redacció d’una ordenança que regula i fomenta la instal·lació de les cobertes verdes i els terrats vius en edificis de nova planta, així com incentivar la transformació dels terrats d’edificis existents. La normativa municipal nova recull l’obligatorietat d’aquests tipus d’instal·lacions en superfícies comercials i edificis públics de nova planta. «De fet, ja hi ha un supermercat que ho contemplarà, a l’igual que el Centre Social Marcel·lí Pérez, una vegada remodelat. Del que es tracta és d’aconseguir entre totes i tots una ciutat més respectuosa i amable».

Coberta verda / terrats vius

La coberta verda és una instal·lació constructiva que té un mantell vegetal sobre terra o substrat i és concebut especialment per a obtindre beneficis ambientals. Són espais que poden actuar a favor de la qualitat ambiental, amb cobertes verdes que regulen el clima urbà i de l’edifici i ajuden a esmorteir la contaminació atmosfèrica.

D’altra banda, un terrat vegetal o viu és aquell que s’ha posat en valor i és utilitzat pel veïnat per a activitats diverses. Els terrats vegetals i les cobertes verdes són un actiu important per a la recuperació d’espais en desús a la ciutat, així com una oportunitat per al desenvolupament d’una ciutat més sostenible.

Requisits tècnics

A més dels indicats com a requisits tècnics generals, caldrà presentar un projecte d’enjardinament que incloga, com a mínim: l’obra civil i d’adequació a realitzar amb definició i descripció d’espècies i elements ornamentals que s’integren, mesures i marcs de plantació i sistema de reg.

Des del punt de vista de la implantació de la vegetació, farà falta: Que es justifique, tenint en compte l’emplaçament, l’elecció d’espècies d’acord amb criteris de viabilitat, durabilitat i sostenibilitat. El reg haurà de ser automatitzat i programat i tindrà en compte criteris de despesa mínima d’aigua.

El projecte d’enjardinament constructiu garantirà: El bon estat constructiu i d’estètica dels elements que formen part del terrat (unificació d’antenes, arranjament de ‘casetons’ i claraboies, baranes, lavabo d’estenedors, retirada d’elements obsolets…). No s’afegiran volums no permesos per la norma ni es modificaran façanes sense un projecte compositiu global. S’hi endreçaran maquinàries d’aire condicionat i altres instal·lacions com són les plaques solars (que, en el cas de les cobertes, se situaran sobre bancades i en cap cas clavades als ampits), sempre implementant criteris de racionalitat. Caldrà aconseguir l’aïllament tèrmic exigible d’acord amb la normativa vigent. Farà falta que el projecte constructiu garantisca la correcta impermeabilització de la coberta…

Terminis

El termini per a la presentació de la sol·licitud d’ajuda s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 28 de febrer de 2023. El procediment de tramitació serà telemàtic.