Gandia ja disposa de Catàleg de Béns i Espais Protegits

El document té quasi 2.500 pàgines i 300 béns inventariats

 

25 anys després de l’exigència legal, Gandia ja compta finalment amb el seu Catàleg de Béns i Espais Protegits en l’àmbit del Patrimoni Cultural.  Després d’un any de treball de camp, buidatge intensiu de documentació i els esforços combinats d’un equip tècnic de més de vint persones liderat per l’Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, s’ha remés a la Conselleria de Cultura el document de quasi 2.500 pàgines i més de 150 plànols, amb 121 béns protegits en la secció d’arquitectura, 83 en la d’arqueologia, 57 en la d’etnologia i 38 en la de memòria històrica.

A més, el catàleg compta amb 5 nuclis històrics tradicionals, protegits com a Béns de Rellevància Local: Beniopa, Benipeixcar, La Vila, El Raval i l’Alqueria de Martorell, amb un total combinat de fins a 627 edificis de tipologia tradicional estudiats i inventariats.

Amb tot, el Catàleg de Béns i Espais Protegits «no és tan sols un inventari exhaustiu del patrimoni local amb l’objectiu de disposar d’un text consultiu i de síntesi. Molt més enllà d’aquesta lloable i necessària finalitat, aquest document és un instrument urbanístic de primer ordre que regirà els usos i actuacions dins els edificis i nuclis protegits. És per això que, una vegada finalitzada la seua tramitació a la Generalitat Valenciana, i gràcies als sis volums que el componen, els tràmits i llicències en aquest tipus de construccions i entorns protegits s’agilitzaran en gran mesura». La regidora de Patrimoni Cultural, Alícia Izquierdo ha agraït el treball realitzat per l’equip multidisciplinar de la UPV, coordinats i dirigits per l’Arqueòleg municipal. «I també cal posar en valor els esforços realitzats per anterior governs progressistes i en especial el treball de les historiadores Isabel Canet i Empar Pellicer, perquè no hi hem hagut partir de zero».

Izquierdo també ha anunciat que al llarg del mes de febrer s’iniciaran reunions amb les juntes de districte dels barris amb els cinc nuclis històrics protegits per tal d’explicar-los els avantatges d’aquesta nova ferramenta urbanística i resoldre tots els dubtes que hi puguen sorgir.

Addicionalment, des de la Regidoria de Patrimoni Cultural s’està treballant en dues vies complementàries més per acurtar els terminis i accelerar la burocràcia vinculada als permisos en edificis i barris catalogats dins d’aquest document. D’una banda, la creació d’una Comissió Mixta conformada pels tècnics municipals i representants de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, que es reuniria de manera periòdica i regular per autoritzar totes aquestes actuacions sense necessitat d’enviaments i tràmits en cap altra administració més enllà de la municipal.

I de l’altra, la sol·licitud de transferència de competències en matèria d’autoritzacions arqueològiques de la Conselleria de Cultura al Servei Municipal d’Arqueologia de l’Ajuntament de Gandia, acreditat des de fa tres anys per aquesta mateixa administració com a organisme supervisor en l’àmbit local.

Tal i com ha remarcat Joan Negre, arqueòleg municipal, «es tracta d’una eina urbanística equiparable a un Pla Especial de Protecció, que regirà totes les intervencions als elements catalogats. El que aconseguirem amb el document, la comissió mixta i la delegació de competències, és accelerar enormement els tràmits per a l’autorització d’actuacions, que a hores d’ara tarden entre 8 mesos o més d’un any (és la Conselleria la que resol, perquè no existeix catàleg). Això ha suposat molèsties a molts propietaris que volien tirar endavant obres o rehabilitacions en aquests béns o espais. En un futur pròxim els tràmits podrien tardar entre una o dues setmanes».

S’hi han inclòs diversos edificis nous, tot i que molts ja estaven inventariats per les successives modificacions del PGOU i del PERIMMU. El gran avanç radica en la seua protecció com a BIC i Béns de Rellevància Local, així com la protecció del seu entorn. Una vegada iniciada la tramitació i fins que s’aprove definitivament pel Ple municipal, el Catàleg estarà en actiu, juntament amb la normativa vigent.

El catàleg inicia ara el camí cap a la seua aprovació per part de les diverses Conselleries competents i es podrà consultar durant el termini de consulta pública. No obstat això, l’Ajuntament oferirà un esborrany bàsic per al públic interessat.

Pel que fa a la creació de la comissió mixta, la seua aprovació està a l’espera que la Direcció General de Cultura i Patrimoni designe el seu representant. També s’ha sol·licitat la transferència de competències en matèria d’autoritzacions arqueològiques de la Conselleria de Cultura al Servei Municipal d’Arqueologia.