Després de deu anys finalitzaran les obres del Centre Olivense

Està previst que les obres comencen el pròxim mes de novembre i estiguen finalitzades al mes de juny de 2024.

Després de més de deu anys amb les obres parades, Oliva finalitzarà les obres del Centre Olivense. El passat 22 de setembre es va signar l’adjudicació de les obres de finalització de l’edifici per un import d’1.162.741,93 €. Està previst que les obres comencen el pròxim mes de novembre i estiguen finalitzades al mes de juny de 2024.

L’obra estarà finançada per la Generalitat Valenciana (633.437,39 €) i per l’Ajuntament d’Oliva (529.304,54 €). De tota manera, si la Generalitat Valenciana no concedira la pròrroga de la subvenció (concedida l’any 2009 i prorrogada des d’aleshores cada any fins al 2023), l’Ajuntament aportaria els 600.000 € necessaris. Així es va aprovar en el plenari extraordinari del passat 7 de juliol.

La finalització de les obres del Centre Olivense ha estat un dels principals objectius del govern municipal des que va començar la legislatura. De fet, els contactes amb l’arquitecte original del projecte, Salvador Lara Arquitera, i el seu equip es van iniciar al mes de juny.

El Centre Olivense s’acabarà segons l’esperit original de recuperació de dos edificis històrics d’Oliva: el Palau dels Orduña, construcció senyorial d’estil barroc de finals del segle XVIII, i el Centre Olivense, d’arquitectura funcionalista i construït a la dècada dels 50 del segle passat.

Un breu recordatori de la història de les obres del Centre Olivense:

2009: la Conselleria de Cultura aprova el projecte i atorga la subvenció a l’Ajuntament.
2010: Comencen les obres de l’edifici.
2012: Es paralitzen les obres. Les prospeccions arqueològiques dutes a terme al Palau dels Orduña i el valor històric de l’edifici obliguen a realitzar un nou projecte modificat.
2014: Decret d’alcaldia que certifica la paralització de les obres.
2016: Autorització de la Conselleria de Cultura del nou projecte modificat.
2022: Licitació de les obres, que queda deserta.

Juny 2023: Es contacta amb l’arquitecte del projecte i el seu equip. Es comprova que les obres poden finalitzar d’acord amb el projecte i el pressupost original.

Juliol 2023: S’aprova el modificat del pressupost municipal.

Setembre 2023: S’adjudiquen les obres a la mercantil CANTÓ OBRAS S.L.U..

Novembre 2023: Se signarà l’acta de replanteig i començaran les obres (amb una durada prevista de sis mesos).