Carcaixent fa una convocatòria oberta a la ciutadania prèvia a modificar els usos del sòl no urbanitzable

El termini per a l’aportació ciutadana queda obert fins al dia 31 de maig

L’Ajuntament de Carcaixent ha iniciat el període de recepció d’informació i aportacions ciutadanes prèvies a una nova modificació del Pla General d’Ordenació Urbana. Aquesta modificació puntual, que serà la número 22, pretén donar compliment a dos acords de ple diferents que versen sobre els usos i qualificacions de part del territori municipal. En primer terme, i en base a l’Acord Plenari de 30/01/2019, es tracta sobre la reclassificació del paratge conegut com «La Bossarta» a Sòl No Urbanitzable Protegit, ja que actualment està classificat com Sol Urbanitzable no programat dins el PGOU. En segon terme, i en base a l’Acord Plenari de 12/07/2021, es tracta sobre la determinació i reordenació dels usos en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no programat. Aquest mateix acord va establir la suspensió temporal en l’atorgació de llicències per a la implementació de centrals productores d’energia eòlica o fotovoltaica. Aquesta suspensió temporal decaurà en el moment en què els usos queden regulats dins el terme municipal, havent tingut en compte els diferents valors hídrics, paisatgístics, ecològics i patrimonials. L’objectiu principal és determinar els diferents valors del sòl per evitar danys irreversibles en el desenvolupament de qualsevol activitat transformadora del medi.

“El Pla General d’Ordenació Urbana de Carcaixent ja compta amb 24 anys d’antiguitat, i presenta la necessitat d’ésser actualitzat i revisat constantment per a mantindre la seua vigència i atorgar garanties per a la ciutadania”, comenta el regidor de Territori, Lluís Candel. “Des de la seua aprovació, la manera d’ordenar el territori, així com el marc jurídic autonòmic i estatal han canviat, i per tal d’evitar situacions d’indefensió o de vulneració dels drets de la ciutadania cal anar adaptant-nos constantment a l’escenari canviant en el que vivim. Les aportacions ciutadanes permetran així que la modificació contemple diferents punts de vista igualment interessants i necessaris per a Carcaixent”.

 

Protecció als Forns de Calç

Es pretén també reflectir dins aquesta modificació al PGOU, l’existència de diferents elements d’interés patrimonial i etnològic, com són els forns de calç (Béns de Rellevància Local) i el paisatge d’horts de Carcaixent, amb especial menció dels conjunts patrimonials dels Horts Monumentals.

La ciutadania pot consultar el procediment administratiu a través de l’enllaç https://carcaixent.sedelectronica.es/board/975963e4-f59b-11de-b600-00237da12c6a/ de la seu electrònica, o al tauler d’anuncis i l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. El formulari d’aportació ciutadana documental es pot trobar a https://carcaixent.sedelectronica.es/?x=-49Qu38vTIeBZvxVrU3MH6ibucjADobrZW-DuwqTak-7pTdKYxVCcfZ8ioCXZr6Ko3J6vfIWteHT4enIa1ji8RdAbl-xyuYDZqiUNF1ri7AIziTzg3piAVCdNyVzKsFJ , que una vegada emplenat es podrà remetre a la direcció de correu electrònic habilitada per a tal efecte, consultaprevia.urbanisme@carcaixent.es abans del dia 31 de maig, o dipositar-lo a l’urna habilitada per a tal efecte a l’OAC.