Oliva ofereix subvencions a les entitats esportives locals per valor de 37.500€

Les entitats interessades hauran de presentar la documentació abans del 2 d’agost

L’Ajuntament d’Oliva publicava el passat 2 de juliol la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per a les entitats esportives locals, per al present exercici 2021. Els clubs interessats hauran de presentar la documentació al registre de l’Ajuntament d’Oliva, i la data límit és el 2 d’agost.

Des de Serveis Esportius Municipals i la Regidoria d’Esports es recomana que es presente tota la documentació com més aviat millor, per tal de poder fer la baremació i tramitació corresponent dins el termini i en la forma escaient.

L’Ajuntament d’Oliva ha publicat a https://drive.google.com/drive/folders/1NnRKH5aL_cn4i6SZWlV2VIIBQirZlbvV?usp=sharing la informació necessària per a presentar-se a aquesta convocatòria i a més, la documentació que cal presentar.

També es podran recollir els models de sol·licitud normalitzats i les Bases Reguladores als Serveis Esportius Municipals, on també es podran realitzar les consultes que es consideren oportunes.

La regidora d’Esports, Yolanda Navarro ha explicat que les entitats esportives locals realitzen anualment un treball excepcional per a promocionar l’esport des de la base fins a les categories superiors, oferint així una oferta lúdica saludable a tota la població. “Des de l’Ajuntament d’Oliva seguirem apostant pels clubs de la ciutat i continuarem convocant subvencions que ajuden a fer créixer totes i cadascuna de les entitats esportives locals” ha assegurat Yolanda Navarro.

Promoció de l’esport local

Finalitat subvencions
Les subvencions tindran com a finalitat col·laborar en la promoció de l’esport local. L’objectiu principal dels Serveis Esportius Municipals i l’Ajuntament d’Oliva és el foment i col·laboració en les activitats que organitzen les entitats esportives locals sense ànim de lucre o amb vinculació a la nostra ciutat.

Els conceptes subvencionables són la promoció d’escoles d’iniciació esportiva, organització d’esdeveniments, campanyes i competicions que fomenten l’esport, ajuda a equips de competició i esportistes no professionals locals.

L’import global màxim de les ajudes és de 37.500 € i cada entitat esportiva podrà rebre un màxim de 10.000 €. Seran subvencionables les activitats esportives realitzades per les diferents entitats i que s’hagen realitzat des de l’1 de juliol de 2020 fins al 30 de juny d’enguany.

Interessats / Sol·licitants:

Les entitats esportives locals, s’entendrà per “entitat esportiva local” als efectes d’aquestes subvencions, les entitats que estiguen degudament constituïdes a l’empara de la Llei 2/2011, de 22 de març de la Generalitat (Llei de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana), sota la regulació dels següents articles:
– Art. 59. Clubs Esportius.
– Art. 71. Grups de Recreació Esportiva.
– Art. 73. Agrupacions de Recreació Esportiva.
– Art. 75. Seccions esportives i seccions de recreació esportiva d’altres entitats.