Noves mesures en la Comunitat Valenciana: toc de queda a les 00:00 i hostaleria fins les 23:30 hores

L’hostaleria haurà de tancar a les 23,30 per a permetre que es complisca el toc de queda a les 00 hores

 

Aquestes són les mesures aprovades a la Comunitat Valenciana que tenen efecte des de les 0.00 hores del dia 9 de maig de 2021, fins a les 00.00 hores del dia 24 de maig de 2021

Mesures relatives a la circulació de persones

Queda limitada la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn entre les 00.00 hores i les 06.00 hores en tot el territori de la Comunitat Valenciana, excepte excepcions de força major

Queda limitada la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn entre les 00.00 hores i les 06.00 hores en tot el territori de la Comunitat Valenciana

Mesures relatives a la permanència de grups de persones en espais privats i públics

En espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, no es podran formar grups de més de 10 persones, llevat que es tracte de persones convivents.

En domicilis i espais d’ús privat, tant a l’interior com en l’exterior, no es podran formar grups de més de 10 persones, llevat que es tracte de persones convivents i no més de dos nuclis de convivència.

Mesures relatives a llocs de culte

La permanència en llocs de culte, per a reunions, celebracions i trobades religioses, incloses les cerimònies nupcials o altres celebracions religioses específiques, no podrà superar el 75% del seu aforament, sempre que la distància interpersonal respecte un mínim de 1,5 metres.

Mesures de cautela, seguretat i higiene.

L’ús de màscara continuarà sent exigible en les vies públiques, incloent passejos per platges i altres zones naturals, no en el cas d’esport a l’aire lliure.

Mesures relatives a celebracions, esdeveniments o concentracions de persones.

No es permet la realització de celebracions populars, desfilades o espectacles itinerants.

En els esdeveniments en espais interiors, l’aforament serà del 75% amb un màxim de 500 persones assistents, a l’aire lliure, l’aforament serà del 75% amb un màxim de 1000 persones assistents.

Mesures relatives a vetles i enterraments.

1. Les vetles podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, amb un aforament limitat al 50% i un màxim de 50 persones en espais a l’aire lliure i de 25 persones en espais tancats, siguen o no convivents.

Mesures relatives a establiments d’hostaleria i restauració.

L’aforament permès a l’interior de local és del 50%, sempre respectant un compliment estricte de les mesures de ventilació i climatització en espais interiors. A les terrasses a l’aire lliure l’aforament és del 100%. Hauran d’estar tancats a les 23.30 hores. No es pot usar la barra ni fumar.

L’hostaleria ha de tancar a les 23,30 i no es pot usar la barra ni fumar; les discoteques continuen tancades
Queda suspesa l’activitat pròpia de discoteques, sales de ball i bars de copes amb i sense actuacions musicals en directe, pubs, ciber-cafè, cafès teatre, cafès concerte i cafès cantant.

Mesures relatives a activitats recreatives d’atzar.

Es permet l’obertura dels establiments i espais dedicats a activitats recreatives i d’atzar, entre els quals s’inclouen, casinos de joc, sales de bingo, salons recreatius de màquines d’atzar, salons de joc, tómboles i salons cíber, observant l’horari de tancament establit per als establiments de restauració i hostaleria.

Mesures relatives al consum de tabac i assimilats.

No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l’aire lliure, quan no es puga respectar la distància mínima interpersonal de, almenys, 2 metres.

Mesures relatives a la venda i consum d’alcohol.

Es prohibeix la venda d’alcohol durant la franja horària compresa entre les 22.00 hores i les 8.00 hores de l’endemà, en tota mena d’establiments de venda al públic independentment de la llicència amb què operen, excepte en els establiments d’hostaleria i restauració que es regirà pel que s’estableix en el punt anterior.

Així mateix es prohibeix el consum d’alcohol en la via pública les 24 hores del dia, excepte en els establiments d’hostaleria i restauració, en compliment del que es disposa en l’article 69 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.

Mesures relatives a hotels, albergs turístics, cases rurals i altres allotjaments.

Als hotels, albergs turístics, cases rurals i altres allotjaments similars, l’obertura de zones comunes podrà ser de fins al 75% de l’aforament, garantint les mesures de distanciament, higiene i prevenció i afavorint l’ús de zones ben ventilades.

Als hotels, els serveis de restauració s’adaptaran al que s’estableix en el punt de mesures relatives a establiments d’hostaleria i restauració.

Mesures relatives a ensenyament.

Es recomana l’ensenyament telemàtic, especialment aquella dirigida a persones vulnerables. Podrà impartir-se l’activitat formativa de forma presencial, guardant la distància mínima de seguretat interpersonal i mantenint les mesures d’higiene i prevenció, i sempre que no se supere el 75% de l’aforament màxim de la instal·lació.

Els parcs, jardins i zones d’esplai a l’aire lliure podran romandre oberts en l’horari de llibertat de circulació de les persones que poguera establir-se.

Competicions i altres esdeveniments esportius.

Podran celebrar-se competicions i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques o privades en totes les categories i modalitats esportives.

En les instal·lacions esportives obertes l’aforament màxim permès serà d’una persona usuària per cada 2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu.

La celebració dels esdeveniments esportius i competicions esportives no professionals que se celebren en instal·lacions esportives tant obertes com tancades, podran desenvolupar-se amb un aforament de públic màxim del 75%, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació si no hi ha seients fixos, excepte grups de convivència.

El públic assistent a competicions esportives obertes no pot superar les 2.000 persones
Amb caràcter general, el públic assistent a l’esdeveniment en instal·lacions esportives obertes no podrà superar el límit de 2000 persones.

Així mateix, amb caràcter general, el públic assistent a l’esdeveniment en instal·lacions esportives tancades no podrà superar el límit de 1000 persones.