Home Actualitat La Mesa de Contractació de la Font d’en Carròs proposa l’empresa DOALCO S.A. per a la construcció de les escoles noves

La Mesa de Contractació de la Font d’en Carròs proposa l’empresa DOALCO S.A. per a la construcció de les escoles noves

La Mesa de Contractació de la Font d’en Carròs proposa l’empresa DOALCO S.A. per a la construcció de les escoles noves

El passat 26 d’abril es va celebrar l’acte d’obertura de pliques amb les propostes de les 11 empreses que es van presentar per a dur a terme la construcció de l’escola nova.

Una vegada estudiades totes les propostes presentades, s’ha procedit a atorgar la puntuació corresponent a cada proposta segons les bases establertes en la licitació del contracte d’obres. També s’ha fet la valoració de les millores proposades i de l’oferta econòmica.

Finalment, en sessió pública de 20 de maig de 2019, la Mesa de Contractació, per unanimitat dels seus membres, ha proposat a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte al licitador DOALCO S.A. en presentar la millor oferta de conformitat amb els criteris d’adjudicació previstos en el plec de clàusules administratives particulars.

Procedeix ara dur a terme els tràmits administratius necessaris per a poder adjudicar i formalitzar el contracte.